about information image

Home > 수출지원 > 지원사업 안내

지원사업 안내

     글로벌 강소기업 육성사업
   
  개요
 
글로벌 강소기업 육성사업
 
    지원내용
 
지원내용 자세히보기
 
    수행기관
 
☏ 문의 : 대구경북지방중소기업청 수출지원센터오상창 주무관(053-659-2242)